Sider

09.10.2011

Lemen (latin lemmus lemmus)

Lemmen (lemmus lemmus)
Lemen er i familien til hamstere og tilhører gnagere. Den er en nattevandrer. Lemen er en dyktig svømmer.

Lemen er kjent på folkemunn for å være hissig og “bli så sint at den sprekker”

Kjennetegn:
Lengde 13-15 cm, halen er 1,5-2 cm, vekten 35-100 gram. Lemen har korte ører og den har rødbrune, gulaktige og svartstripete pelsen varierer i mønster fra lemen til lemen.

Utbredelse: Norge og blir kalt “Norway lemming” og ellers i den nordlige del av
skandinavia. Som i Nord-Sverige, Finland og Kolahalvøya (Russland).
I Sør-Norge er lemen flest av i fjellbjørkeskogen, barskog og på snaufjellet. I Nord finnes lemen helt ned til kysten. Hoved utbredelsen er fra høyereliggende områder i Agder og til kysten i Finnmark.
Bestanden generelt varierer fra år til år og fra sted til sted. Lemen liker seg best i fjellstrøk.

Føde:
Gress, mose, bær, starr, bark, røtter og blader fa bakkevegetasjonen

Forplantning:
Lemen er kjønnsmodne fra de er 3-7 uker gamle. Paringstiden er IV-IX og drektighetstiden er ca. 3 uker. De kan få mellom 3-5 kull hver sesong og mellom 3-12 hårløse og blinde unger.
Hvert 3-4 år er et “topp” år for lemen, da forekommer det en svært høy tetthet av lemen(“smågnagersvingninger”/”lemenår”).

Økosystemet:
Lemen blir spist av rovpattedyr og rovfugler. Pga. svingninger i lemenbestanden vil det være mindre press på andre arter som rovpattedyrene og rovfuglene spiser.

Pr. dags dato så skal det ikke være noe som truer bestanden av lemen.

Skoglemen: I Norge finnes også Skoglemen (latin. Myopus schisticolor), den er ikke så vanlig som lemen. Skoglemen er et nattdyr.

Kilder:
Hofmann, H. (1988). Pattedyr (11.utg.)(oversatt av E. Ness) Norsk: J.W. Cappelens Forlag a.s
http://no.wikipedia.org/wiki/Lemen

Ingen kommentarer: